หน้าหลัก

หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน

ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร

บุคลากร
การบริหาร
บุคคล

การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการ
ประชาชน

บริการ
ประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองปลาไหล ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ที่ทำการ อบต.หนองปลาไหล
"สาธารณูปโภคพร้อม
สิ่งแวดล้อมดี องค์กรมีธรรมาภิบาล
พัฒนาการศึกษาก้าวไกล ใส่ใจคุณภาพชีวิตี"
นายชัยณรงค์ ไชยเจริญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล
วิสัยทัศน์ อบต.หนองปลาไหล
คณะผู้บริหาร อบต.หนองปลาไหล
1
2
3
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พจ 0023.6/ว2256 ลว 30 พ.ค. 66 ขอแจ้งแนวทางการป้องกันและกำจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พจ 0023.6/ว2256 ลว 30 พ.ค. 66)  [ 30 พ.ค. 2566 ]    
พจ 0023.3/ว2250 ลว 30 พ.ค. 66 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยเเนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสาขาวิชาสุนทรียศาสตร์ (ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ ฯลฯ) กองทุน พี่ร้องให้น้องได้เรียน จังหวัดพังงา (พจ 0023.3/ว2250 ลว 30 พ.ค. 66)  [ 30 พ.ค. 2566 ]    
พจ 0023.2/ว 2252 ลว 30 พ.ค.66 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ชวยก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู พ.ศ.๒๕๖๖ ลว.๓๐ พ.ค.๖๖  [ 30 พ.ค. 2566 ]    
(พจ0023.5/6234 ลว 31 พ.ค.66) รายงานผลการตรวจการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2566(พจ0023.5/6234 ลว 31 พ.ค.66)  [ 30 พ.ค. 2566 ]    
พจ0023.5/6148 ลว 29 พ.ค.66 การโอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 2566  [ 29 พ.ค. 2566 ]    
พจ0023.5/6157 ลว 29 พ.ค.66 การโอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 2566  [ 29 พ.ค. 2566 ]    
พจ0023.5/6146 ลว 29 พ.ค.66 การโอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 2566  [ 29 พ.ค. 2566 ]    
พจ 0023.3/ว2230 ลว 29 พ.ค.66 ขอความร่วมมือรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน ประจำปี 2566) (พจ 0023.3/ว2230 ลว 29 พ.ค.66)  [ 29 พ.ค. 2566 ]    
พจ 0023.6/ว2231 ลว 29 พ.ค. 66 ข้อเสนอการยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง (พจ 0023.6/ว2231 ลว 29 พ.ค. 66)  [ 29 พ.ค. 2566 ]    
พจ 0023.3/ว2234 ลว 29 พ.ค.66 การส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย (พจ 0023.3/ว2234 ลว 29 พ.ค.66)  [ 29 พ.ค. 2566 ]    
พจ 0023.3/ว2232 ลว 29 พ.ค. 66 ซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 (พจ 0023.3/ว2232 ลว 29 พ.ค. 66)  [ 29 พ.ค. 2566 ]    
พจ 0023.3/ว2233 ลว 29 พ.ค. 66 การจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้สูงอายุ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนถิ่นเรียกคืนและนำส่งคืนเป็นรายได้แผ่นดินแล้ว (พจ 0023.3/ว2233 ลว 29 พ.ค. 66)  [ 29 พ.ค. 2566 ]    
(พจ0023.5/6158 ลว 29 พ.ค.66) แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร(ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ประจำเดือนเมษายน 2566  [ 29 พ.ค. 2566 ]    
(พจ0023.5/ว2227 ลว 29 พ.ค.66) การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีไตรมาส 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน)เพิ่มเติม  [ 29 พ.ค. 2566 ]    
พจ 0023.6/ว2218 ลว 29 พ.ค.66 ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 (พจ 0023.6/ว2218 ลว 29 พ.ค.66)  [ 29 พ.ค. 2566 ]    
พจ 0023.3/ว2220 ลว 29 พ.ค. 66 ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ฉบับที่2 (พจ 0023.3/ว2220 ลว 29 พ.ค. 66)  [ 29 พ.ค. 2566 ]    
พจ 0023.3/ว2221 ลว 29 พ.ค.66 แจ้งปฏิทินการดำเนินงานการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (ทุกเสมอภาค) ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2566 (พจ 0023.3/ว2221 ลว 29 พ.ค.66)  [ 29 พ.ค. 2566 ]    
พจ 0023.2/ว 2144 ลว 22 พ.ค.66 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  [ 29 พ.ค. 2566 ]    
พจ 0023.3/ว2212 ลว 26 พ.ค. 66 โครงการค่ายเยาวชนนานาชาติ 2023 IYF World Comp (พจ 0023.3/ว2212 ลว 26 พ.ค. 66)  [ 26 พ.ค. 2566 ]    
พจ 0023.3/ว2213 ลว 26 พ.ค. 66 ประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัจฉริยะ (Smart Kids) จังหวัดหนองบัวลำภู (พจ 0023.3/ว2213 ลว 26 พ.ค. 66)  [ 26 พ.ค. 2566 ]    
 
ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาตามรายชื่อกลุ่มเป้าหมายให้นักเรียนตามลำดับชั้นที่ระบุทำแบบสอบถามและลงข้อมูลในระบบออนไลน์ด้วยตัวเอง กศ. มท 0816.5/ว2167  [ 29 พ.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน กลุ่มที่ 1 - 5 เร่งรัดการจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปี 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2177  [ 29 พ.ค. 2566 ]
แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2171  [ 29 พ.ค. 2566 ]
เร่งดำเนินการรายงานข้อมูลการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย (Clusters) กสว. มท 0820.2/ว2157 เอกสารแนบ  [ 26 พ.ค. 2566 ]
โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2566 สน.คท. มท 0808.4/ว2153  [ 26 พ.ค. 2566 ]
แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ กค. มท 0803.3/ว2156  [ 26 พ.ค. 2566 ]
เชิญชวนจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อโครงการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566 กศ. มท 0816.5/ว2152  [ 25 พ.ค. 2566 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 สน.บถ. มท 0809.2/ว69 สรุปผลการประชุมฯ  [ 25 พ.ค. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2150  [ 25 พ.ค. 2566 ]
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.8/ว2129 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 25 พ.ค. 2566 ]
ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2114  [ 25 พ.ค. 2566 ]
ขอให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 กสว. มท 0820.2/ว2115  [ 25 พ.ค. 2566 ]
หารือกรณีขอทบทวนการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว4475  [ 24 พ.ค. 2566 ]
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว4476  [ 24 พ.ค. 2566 ]
แผนปฏิบัติงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี พ.ศ. 2566 และข้อมูลประกอบการดำเนินงาน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2124  [ 24 พ.ค. 2566 ]
แนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กรณีได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอนไม่เพียงพอ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2123  [ 24 พ.ค. 2566 ]
ขอให้เร่งรัดการส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการขอรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไร้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ที่เข้ารับบริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2565 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2112  [ 24 พ.ค. 2566 ]
การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว2111  [ 24 พ.ค. 2566 ]
การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2113 บัญชีแนบท้าย สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 24 พ.ค. 2566 ]
การอบรมการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กพส. มท 0810.7/ว2110 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
การดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2566 กศ. มท 0816.5/ว2105 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ขอให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติด กศ. มท 0816.5/ว2106 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อเพื่อสร้างสำนึกพลเมือง ในหัวข้อ (ความรับผิดชอบ) กศ. มท 0816.3/ว2093 เอกสารแนบ เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
การให้ความยินยอมเผยแพร่ข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2104  [ 23 พ.ค. 2566 ]
แนวทางการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น กศ. มท 0816.5/ว2084 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
 
 
 
 
 
ผ้าทอมือลายน้ำไหลบ้านคลองสะแก
ข้าวเกรียบกุ้งเมืองชาละวัน
 
 
 
   
 
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.หนองปลาไหล (13 ต.ค. 2563)    อ่าน 302  ตอบ 0  
เตาเผาเซรามิก มหาโชคเตาอุตสาหกรรม (26 ธ.ค. 2565)    อ่าน 40  ตอบ 0  
ข้อความเทิดทูลสถาบัน (3 มิ.ย. 2564)    อ่าน 1024  ตอบ 7  

 
 
อบต.แหลมรัง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 บ้านบึงน้อย สายหมู่ 10 ถึง หมู่ [ 31 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.แหลมรัง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 บ้านหนองจิกสี สายคลองป่าแดง ถึง [ 31 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.โพธิ์ประทับช้าง วันงดสูบบุหรี่โลก [ 31 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.สามง่าม กิจกรรม โครงการเสริมสร้างพัฒนา ศักยภาพคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการและผู้มีแนวโน้มจะพิก [ 30 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
ทม.ตะพานหิน ประชุมสภาเทศบาลเมืองตะพานหิน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 [ 30 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.หอไกร [ 30 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.เนินปอ ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครี้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 30 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.เมืองเก่า อบต.เมืองเก่า มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1 - 9 ตำบลเมือง [ 30 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.เมืองเก่า อบต.เมืองเก่า มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับผู้พิการ หมู่ที่ 1 - 9 ตำบลเมืองเก [ 30 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.วังโมกข์ ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการเจ็บป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในฤดูฝน [ 30 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
ทต.กำแพงดิน 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติด [ 30 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.โพธิ์ประทับช้าง ฅ.คนโพธิ์ประทับช้าง ชู 7 ไฮไลท์ ท่องเที่ยวของดีที่ต้องไม่พลาด [ 30 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 10 
อบต.วังทับไทร โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและการจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล [ 30 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.วังทับไทร ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการรับครุภัณฑ์จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณ [ 30 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.วังทรายพูน รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบ ประมาณ 2566 [ 30 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
 
 
E-Service
 
คำร้องขอรับน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ใบแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะชำรุด แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.หนองปลาไหล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  การสื่อส่ารในตำบล
  ถนนในหมู่บ้าน
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร


 
 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-619-875